Prezent Samsung Galaxy S20+ 5G przy zakupie (2023)

SAMSUNG ELECTRONICS (Wielka Brytania) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PROMOCJA O2S20+ 5G GWP
REGULAMIN


Uczestnicy wyrażają zgodę na związanie się niniejszymi warunkami („Warunki”). Wszelkie informacje lub instrukcje publikowane przez Organizatora na temat Promocji pod adresemhttp://20202.samsungpromotions.claims/o2budsstanowią część Regulaminu.

Promotor

1. Organizatorem jest Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS („Promotor”).

Okres promocji

2. Promocja rozpocznie się o godzinie 00:01 (BST) w dniu 4 czerwca 2020 r. i zakończy się o godzinie 23:59 (BST) w dniu 1 lipca 2020 r. („Okres promocji”).

Uprawnienia

3. Aby kwalifikować się do udziału w Promocji, musisz być legalnym rezydentem (w wieku 18+) w Wielkiej Brytanii lub Republice Irlandii („Uczestnik indywidualny”) lub spółka zarejestrowana na jednym z tych samych terytoriów („Uczestnik firmy”). W celu uniknięcia wątpliwości, w niniejszym Regulaminie termin „Uczestnik” odnosi się zarówno do Uczestników Indywidualnych, jak i do Uczestników Spółki (oraz odpowiedniej liczby mnogiej), o ile nie zaznaczono inaczej.
Wersja - lipiec 2019 r
4. Pracownicy lub agenci Organizatora, którzy są zaangażowani w działanie tej Promocji, lub osoby zawodowo związane z tą Promocją, nie są uprawnione do udziału.
5. Dostawcy sieci, sprzedawcy detaliczni, dystrybutorzy, odsprzedawcy i każda osoba, która nabywa Produkt objęty promocją (zdefiniowany poniżej) w celu odsprzedaży lub w inny sposób nie będąc użytkownikiem Produktu objętego promocją, nie może uczestniczyć w niniejszej Promocji i jest wyraźnie wykluczona jako Uczestnik.

Oferta

6. Uczestnicy, którzy kupią wybrane nowe (tj. nieużywane, odnowione lub nieużywane) urządzenie Samsung, jak pokazano poniżej w Tabeli 1 („Produkt promocyjny”) od uczestniczącego sprzedawcy wskazanego w Tabeli 2 poniżej („Uczestniczący sprzedawca detaliczny”) w Wielkiej Brytanii lub Republice Irlandii („Terytoria”) w Okresie Promocji będą uprawnieni do odebrania bezpłatnej pary słuchawek bezprzewodowych Galaxy Buds+ w kolorze białym (kolor w zależności od dostępności), zgodnie z listą w Tabeli 1 („Nagroda”), pod warunkiem pełnej zgodności z niniejszymi Warunkami promocji.

Tabela 1 — Produkty objęte promocją i odpowiadająca im nagroda

Produkt promocyjnyOdpowiednia nagroda
Samsunga Galaxy S20+ 5G
(SKU: G986B)
Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds+ w kolorze białym
(SKU: SM-R175NZ)
Samsung Galaxy S20+ 5G wersja korporacyjna
(SKU: G986B)

Tabela 2 — Uczestniczący sprzedawcy detaliczni

TerytoriumUczestniczący sprzedawca detaliczny
Wielka Brytania i Republika IrlandiiO2


7. Aby zakwalifikować się do tej Promocji, Produkt Promocji należy kupić od Uczestniczącego Sprzedawcy na jednym z Terytoriów. Zakupy na stronach aukcyjnych (np. eBay) lub od sprzedawców zewnętrznych (np. Amazon Marketplace) są wyraźnie wyłączone z tej Promocji.
8. Nagrody są niezbywalne i nie ma alternatywy pieniężnej. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności Organizator może zastąpić Nagrodę Nagrodą o takiej samej lub większej wartości.
9. Uczestnicy mogą złożyć maksymalnie jedną (1) Reklamację na zakupiony Produkt Promocyjny, maksymalnie jedną (1) Reklamację na Uczestnika Indywidualnego i dwie (2) Reklamacje na gospodarstwo domowe; i maksymalnie dwieście (200) Roszczeń na Uczestnika Firmy.

Roszczenia

10. Po odebraniu Produktu objętego promocją, Uczestnicy indywidualni muszą zarejestrować się w aplikacji Samsung Members przy użyciu istniejącego lub nowo utworzonego konta Samsung. Taki Uczestnik Indywidualny powinien następnie odwiedzić sekcję Korzyści w aplikacji Samsung Members i kliknąć Baner Zgłoszenia, aby zostać przekierowanym na stronę internetową w celu zarejestrowania swoich danych i załadowania informacji wymaganych do złożenia wniosku o Nagrodę w ramach niniejszej Promocji, a Uczestnicy Firmy muszą odwiedzićhttp://20202.samsungpromotions.claims/o2buds(„Strona internetowa”), wypełnij internetowy formularz wniosku i prześlij wymagane informacje, aby złożyć wniosek o Nagrodę w ramach tej Promocji („Prawo”). Te wymagane informacje obejmują dowód zakupu i numer IMEI Produktu objętego promocją.
11. Wnioski należy składać między 00.01 (BST) 4 czerwca 2020 r. a 23:59 (BST) 31 lipca 2020 r. („Okres roszczenia”). Roszczenia otrzymane poza okresem składania wniosków zostaną oznaczone jako nieważne i nie będą akceptowane.
12. Uczestnikom zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania ich Wniosku przez Organizatora natychmiast po zakończeniu rejestracji Wniosku. Należy pamiętać, że rozpatrzenie otrzymanych wniosków może potrwać do siedmiu (7) dni od daty otrzymania wniosku, a do Uczestników zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem, czy ich wniosek został rozpatrzony i zatwierdzony („Weryfikacja roszczenia”).
13. W przypadku nieotrzymania e-maila z potwierdzeniem, obowiązkiem Uczestnika jest skontaktowanie się z zespołem obsługi klienta Organizatora pod adresem e-mail:o2buds@samsungpromotions.claimslub telefonicznie pod numerem 03452160061 (Wielka Brytania) lub 015368097 (ROI) w ciągu siedmiu (7) dni od złożenia roszczenia.
14. W przypadku uznania, że ​​Reklamacja została złożona nieprawidłowo, Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany e-mailem i SMS-em oraz otrzyma możliwość podania wymaganych informacji w ciągu siedmiu (7) dni. Brak odpowiedzi w ciągu siedmiu (7) dni od wysłania wiadomości e-mail i SMS-a spowoduje, że Zgłoszenie zostanie uznane za nieważne, a Uczestnik nie będzie już uprawniony do otrzymania Nagrody.
15. Z zastrzeżeniem złożenia ważnego Wniosku zgodnie z Regulaminem, Nagroda zostanie dostarczona listem poleconym w ciągu trzydziestu (30) dni od zatwierdzenia Wniosku na adres pocztowy podany we Wniosku.
16. Reklamacje niekompletne lub uszkodzone zostaną uznane za nieważne. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, opóźnienie lub uszkodzenie danych, które mają miejsce podczas komunikacji lub przesyłania Zgłoszeń.
17. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania Wniosków, które uzna za niezgodne z niniejszymi Warunkami.
18. Organizator ma prawo, w razie potrzeby, podjąć wszelkie uzasadnione działania w celu ochrony przed fałszywymi lub nieważnymi roszczeniami, w tym między innymi zażądać dalszej weryfikacji dowodu złożenia zamówienia w przedsprzedaży, a także tożsamości, wieku i innych istotnych danych Uczestnika. Proces ten może wiązać się z udostępnianiem przez Organizatora informacji stronom trzecim.
19. W przypadku zwrotu Produktu objętego promocją Uczestnik nie może składać Reklamacji. Jeśli Uczestnik zwróci lub anuluje dostawę Produktu objętego promocją po złożeniu Reklamacji, Reklamacja zostanie unieważniona, a Uczestnik musi niezwłocznie anulować Reklamację, dzwoniąc pod numer kontaktowy w Warunku 13. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia u Uczestniczącego Sprzedawcy, czy Produkt objęty promocją został zwrócony lub dostawa została anulowana, a składając Reklamację Uczestnik wyraża zgodę na to. W przypadku, gdy Nagroda została już wysłana, Organizator będzie dążył do odzyskania Nagrody od Uczestnika, co w razie potrzeby może wiązać się z podjęciem działań prawnych przeciwko Uczestnikowi.

Ochrona prywatności i danych

20. Wykorzystanie przez Organizatora wszelkich danych osobowych przekazanych przez Uczestnika jest ograniczone do komunikacji dotyczącej Promocji oraz do zarządzania procesami Wniosków i Odbierania Nagród. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w tym celu oraz potwierdza, że ​​zgadza się z polityką prywatności Organizatora dostępną pod adresem:www.samsung.com/uk/info/privacy.html. Uczestnik może wycofać zgodę na takie wykorzystanie danych osobowych, pisząc do Organizatora lub korzystając z procedury rezygnacji opisanej w polityce prywatności Organizatora.
21. Dane i informacje podane przez Uczestnika podczas przystąpienia do Promocji lub odebrania Nagrody mogą zostać przekazane podmiotom trzecim w związku z rozpatrzeniem ich Wniosku, ale nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu niż określony w niniejszym Regulaminie, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na udostępnienie swoich danych w dodatkowych celach.

Ogólny

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w Promocji spowodowane siłą wyższą lub innymi czynnikami niezależnymi od Organizatora.
23. Organizator zastrzega sobie prawo, działając rozsądnie i zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i kodeksami postępowania, do zmiany Warunków Promocji.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: (a) nieotrzymanie zgłoszeń z powodu awarii transmisji i innych warunków pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą; (b) wszelkie spóźnione, utracone, źle skierowane lub uszkodzone transmisje lub Roszczenia; (c) wszelkie awarie lub awarie związane z komputerem lub komunikacją; (d) wszelkie zakłócenia, straty lub szkody spowodowane zdarzeniami niezależnymi od Organizatora; lub (e) wszelkie błędy drukarskie lub typograficzne w jakichkolwiek materiałach związanych z Promocją.
25. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie obowiązujące podatki i wszelkie inne istotne koszty lub wydatki, które nie zostały uwzględnione w Warunkach.
26. Biorąc udział w tej Promocji, wyrażasz zgodę, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, na zwolnienie i zwolnienie Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty lub szkody wszelkiego rodzaju wynikające z udziału w Promocji lub w związku z nią, w tym między innymi przyznawania, przyjmowania, odbioru, posiadania, wykorzystania i/lub niewłaściwego wykorzystania Nagrody. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do odpowiedzialności wynikającej z oszustwa (w tym świadomego wprowadzenia w błąd), śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem Organizatora.
27. Promocja podlega prawu Anglii i Walii.

FAQs

Jak otrzymać zwrot za telefon Samsung? ›

poprzez uruchomienie smartfonu na terytorium Polski wraz z dostępem do Internetu. Wypełnij poprawnie formularz zgłoszeniowy dostępny w aplikacji Samsung Members do 16.10.2022 r. Załącz dowód zakupu oraz wpisz numer konta bankowego. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymasz do 800 zł.

Jak dostac słuchawki od Samsunga? ›

Po zakupie urządzenia należy zalogować się lub założyć konto w aplikacji Samsung Members. Później wystarczy już tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy do 1 lipca 2023 roku. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia słuchawki zostaną wysłane w ciągu maksymalnie 21 dni roboczych na adres wskazany w formularzu.

Jak odebrac zwrot za Samsunga? ›

Uruchomić aplikację Samsung Members na nowym urządzeniu oraz zalogować się używając Konta Samsung. Zgłosić swój udział w akcji, klikając w banner z promocją „Samsung Zwrot na kartę” i pobrać unikalny kod (do 9 lipca 2023 roku). Banner pojawi się w aplikacji Samsung Members po 14 dniach od aktywacji urządzenia.

Jak uzyskac Cashback Samsung? ›

Wypełnij poprawnie formularz zgłoszeniowy dostępny w aplikacji Samsung Members do 2.04.2023 godz. 23:59. Załącz dowód zakupu oraz wpisz numer konta bankowego. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymasz zwrot.

Czy Samsung odkupuje telefony? ›

Program Odkup prowadzony jest przez Foxway OÜ (Organizator). Kwoty i modele odkupu są ustalane oraz ogłaszane przez Organizatora na stronie samsungodkup.foxway.tech (i zależą od modelu sprzedawanego smartfonu).

Czy Samsung skupuje stare telefony? ›

Chcesz pozbyć się starego smartfona, a przy okazji zaoszczędzić kupując nowy model? Samsung ma dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia. Zwróć producentowi używany sprzęt i zgarnij do 3500 złotych zniżki na zakup nowego modelu producenta.

Jak odebrac darmowe słuchawki Samsung? ›

Po zakupie należy wypełnić formularz w aplikacji Samsung Members. Do formularza trzeba dołączyć dowód zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia słuchawki Galaxy Buds2 w kolorze czarnym zostaną przesłane w ciągu 30 dni roboczych na adres wskazany w formularzu.

Jak zdobyc słuchawki bezprzewodowe? ›

Jak odebrać słuchawki Galaxy Buds Live w prezencie? Aby przy składaniu zamówienia na premierowy smartfon Galaxy A53 5G odebrać darmowe słuchawki Galaxy Buds Live, wystarczy: Kupić smartfon Galaxy A53 5G w dniach 17-31 marca 2022 roku. Do 7 kwietnia 2022 roku aktywować swoje urządzenie.

Jak odebrac buds 2 Pro? ›

Żeby odebrać darmowe słuchawki Galaxy Buds2 Pro, trzeba kupić jeden z modeli Galaxy S23 w terminie do 5 marca, a następnie wypełnić na smartfonie formularz w Samsung Members w terminie do 19 marca. Trzeba też dołączyć dowód zakupu.

Jak odzyskać 400 zł od Samsunga? ›

Czas na aktywacje smartfona jest do 28 maja, w tym celu należy uruchomić aplikację Samsung Members i zarejestrować smartfon. Następnie w aplikacji pojawi się banner z promocją. Należy go kliknąć i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 4 czerwca. Po poprawnej weryfikacji otrzymasz zwrot w ciągu 21 dni.

Jak skorzystać z promocji Samsung? ›

Kroki w Samsung Members
  1. Wyszukaj w menu aplikację „Samsung Members” i zaloguj się do niej.
  2. Wybierz zakładkę „Korzyści” w górnym menu.
  3. Naciśnij baner promocyjny, aby skorzystać z promocji.
  4. Wypełnij formularz aby odebrać prezenty.

Jak uzyskać zwrot Samsung S23? ›

Pobierz aplikację Samsung Zwrot na Kartę i wprowadź do niej swój kod, a środki zostaną przekazane, w ciągu 1 dnia od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, na wirtualną kartę Visa. Wystarczy dodać kartę do portfela Google, by móc dokonywać bezpiecznych mobilnych płatności z wykorzystaniem środków dostępnych na karcie.

Jak odzyskać 500 zł od Samsunga? ›

Aktywować zakupiony smartfon do 21 sierpnia 2022 r. Zalogować się do aplikacji Samsung Members na urządzeniu, wypełnić formularz zgłoszenia do promocji w terminie do 28 sierpnia, dołączając dowód zakupu. Wypłata 500 zł nastąpi w przeciągu 14 dni kalendarzowych od poprawnej weryfikacji zgłoszenia.

Kiedy promocja na S23? ›

Zasady promocji – jak otrzymać pieniądze? Aby móc skorzystać z najnowszej promocji południowokoreańskiego producenta, należy kupić smartfon z serii Galaxy S23 w okresie od 8 maja do 18 czerwca 2023 roku u jednego z partnerów handlowych, wymienionych w regulaminie, który załączamy poniżej.

Gdzie znajdę Samsung Members promo kod? ›

Po wejściu na konto Samsung Members należy kliknąć w banner informujący o promocji i zgłosić chęć udziału w niej. Wówczas pojawi się przycisk pobierz kod, który należy wcisnąć co spowoduje ujawnienie się kodu.

Jak uzyskać zwrot Samsung s23? ›

Pobierz aplikację Samsung Zwrot na Kartę i wprowadź do niej swój kod, a środki zostaną przekazane, w ciągu 1 dnia od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, na wirtualną kartę Visa. Wystarczy dodać kartę do portfela Google, by móc dokonywać bezpiecznych mobilnych płatności z wykorzystaniem środków dostępnych na karcie.

Jak zarejestrowac pralke Samsung? ›

Na ekranie głównym Samsung Members, dotknij ikony więcej opcji. 3 Wybierz “Moje produkty”. 4 Wybierz “Zarejestruj produkt”.

Gdzie jest baner promocyjny w aplikacji Samsung Members? ›

Po 14 dniach od aktywacji telefonu, kliknij w baner, który pojawi się w zakładce "Korzyści" w sekcji "Oferty" w aplikacji Samsung Members.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated: 23/11/2023

Views: 6464

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.