Hur många MB i en GB (Konvertera MB till GB) (2023)

Följande kommer att ge en fullständig introduktion om de digitala informationsenheterna för byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, etc. samt omvandlingen bland dem, särskilt vid konvertering från MB till GB. Läs mer info omMiniTool partitionsassistenthemsida.

Om MB till GB

MB till GB är konverteringen från MB till GB.

För att förstå "MB" och "GB" bättre, låt oss först introducera "byte" till dig. Enligt Wikipedia är en byte en enhet av digital information som vanligtvis består av 8 bitar. I historien var det antalet bitar som användes för att koda ett enda tecken av text i datorer. Därför är byten den minsta adresserbara enheten för minneslagring i många datorarkitekturer.

Dricks:Abitär en grundläggande enhet av digital information och datorinformation. Namnet "bit" kommer från binär siffra som representerar ett logiskt tillstånd med ett av två möjliga värden (t.ex. 0 eller 1).

MBär en enhetssymbol förmegabytedet är en multipel av enhetsbyten för digital information. Enhetsprefixet "mega" är en multiplikator av1 000 000 (106)i det gemensamma decimalsystemet. Så, 1 megabyte är en miljon byte. Men i binära siffror är en mega en multiplikator av1048576 (220). Det vill säga, en megabyte är lika med 1048576 byte binär siffra info.

Dricks:MB kan också hänvisa tillmegabit (Mbits)vilket är lika med 1 000 000 (106) bitar i decimalsystemet. I det binära systemet finns dethan kommer att dricka mig; 1 megabit = 1048576 (220) bitar.

GB, på samma sätt, är en förenande symbol förgigabytevilket är en multipel av1 000 000 000 (109)enhetsbyte för digital information i decimalsystemet. I det binära systemet är en gigabyte1073741824 (230)bytes.

Dricks:På samma sätt hänvisar GB ibland också tillgigabit (Gbit)vilket är en miljard bitar i ett decimalsystem och det finnskommer att ageralika med 1073741824 (230) bitar i ett binärt system.

Andra relaterade digitala informationsenheter:

KBkilobyteellerkilobit. 1 kilobyte är lika med 1 000 (103) byte i decimalsystemet eller 1024 (210) bytes i det binära systemet. 1 kilobit är 1 000 bitar i decimalsystemet medan det i det binära systemet finnskibibitdet är lika med 1024 (210) bitar.

TBTerabyteellerDet kommer att bära av. En terabyte är lika med 1 000 000 000 000 (1012) byte i decimalsystemet eller 1099511627776 (240) bytes i det binära systemet. 1 terabit är 1 000 000 000 000 (1012) bitar i decimalsystemet medan det finns i det binära systemettebibitvilket är lika med 1099511627776 (240) bitar.

Hur mycket är 1 TB? Du kan hitta svar här När vi pratar om datalagring vet många inte hur mycket 1 TB är. Om du är en av dem kan du kolla in det här inlägget och lära dig hur mycket 1 TB är. Läs mer

PB – Petabyte.En petabyte är lika med ungefär en biljon (1015) byte. Du behöver 500 miljoner disketter för att spara 1 petabyte data. Och mängden data som behandlas av Google dagligen är 20 petabyte.

EB – Exabyte.En EB är lika med 1018bytes. 5 exabyte är mängden av alla ord som någonsin talats av mänskligheten och den totala datahjälpen från Google är cirka 15 EB.

ZB – Zettabyte.1 zettabyte är lika med 1021byte och lagringsutrymme på 250 miljarder DVD-skivor.

YB – Yottabyte.En yottabyte är lika med 1024byte och det är storleken på hela World Wide Web.

Brontobyte– Brontobyte är en enhet som refererar till 1015- 1027byte, vanligtvis 1027bytes.

Geopbyte– en geobyte är lika med 1030bytes.

Byte till MB (megabyte)

Från ovanstående definition av MB kan du veta att 1 MB är 1 000 000 (106) byte i decimalsystemet medan 1048576 (220) bytes i det binära systemet. 1998 föreslog International Electrotechnical Commission (IEC) standarder för binära prefix som kräver användning av megabyte för att strikt beteckna 10002(106) byte ochmebibyteför att beteckna 10242(220) byte. Detta förslag antogs av IEEE, EU, ISO och NIST i slutet av 2009. Ändå har megabyten fortfarande använts i stor utsträckning för decimala och binära system.

Decimalbas

1 MB = 1 000 000 byte (= 1 0002byte = 106B)

Denna definition används i nätverkssammanhang och de flesta lagringsmedia som hårddiskar, flashbaserad lagring och DVD-skivor. Det används också i datoranvändning som CPU-klockhastigheter och prestandamått.

Binär bas

1 MB = 1 048 576 byte (=10242B = 220B)

Denna definition används av Microsoft Windows för datorminne (t.ex.Bagge).

Blandad bas

1 MB = 1 024 000 byte (=1000×1024 B)

Denna definition används vanligtvis för att beskriva den formaterade kapaciteten på 1,44 MB 3,5-tums HD-diskett, som faktiskt har en kapacitet på 1 474 560 byte.

Byte till GB (Gigabyte)

På liknande sätt kan gigabytens bas vara binär och decimal.

Decimalbas

1 GB = 1 000 000 000 byte (=1 0003B = 109B)

Binär bas

1 GB = 1 073 741 824 byte (=10243B = 230B)

Omvandlingar mellan byte och andra enheter

Bytes till KB: 1 KB = 1000 byte (103B) ELLER 1 KB = 1024 byte (210B)

Bytes till TB: 1 TB = 1 000 000 000 000 byte (1012B) ELLER 1 TB = 1024 byte (240B)

Hur många MB i en GB (MB till GB)

Som förhur många MB finns i en GB,hur många MB i 1 GB,hur många MB i GBellerhur mycket MB i en GB, kan du konvertera GB till MB baserat på ovanstående bas.

MB till GB Converter

Finns det 1000 eller 1024 MB i en GB?Eller hur mångaMB per GB? I olika bassystem är svaret olika. I decimalbassystemet är det1000 MB till GB. Det vill säga en GB är lika med 1000 MB.

1 GB = 1000 MB (=103megabyte)

I den binära basen,1 GB till MBär 1024. Med andra ord är 1GB lika med 1024 MB.

1 GB = 1024 MB (=210megabyte)

Läs även:Hur många megabyte i en gigabyte

Konvertera KB till MB

1 MB = 1000 KB (decimal)

1 MB = 1024 KB (binär)

Så, vad gällerKB vs MB, det finns många frågor. Följande listar de vanligaste:

Q1:Vilken är större KB eller MB? / Vad är större MB eller KB? / Är KB eller MB större?

A1: MB är större.

Q2:Är KB större än MB?

S2: Nej, MB är större än KB.

Q3:Vilket är större KB eller MB?

A3: MB är större.

F4:Är KB mindre än MB?

A4: Ja, det är det.

Dricks: MB och KBanvänds vanligtvis för att beskriva dataöverföringshastigheten. Kb/s, även känd som kbit/s, hänvisar till kilobit per sekund (kbps). Mb/s, även kallat Mbit/s, betyder megabit per sekund (Mbps). Så,kb/s till MB/sär 0,001 (10-3). Det vill säga, 1 Mb/s är lika med 1000 kb/s.

KB till GB-konvertering

Hur många KB krävs för att göra en GB?Titta på följande formler.

1 GB = 10002KB (decimal)

1 GB = 10242KB (binär)

Dricks:

KB vs MB vs GB

Hur många KB i en MB i en GB? Det kan vara svar med under 1GB = MB = KB formler:
1 GB = 1000 MB = 10002 KB (decimal)
1 GB = 1024 MB = 10242 KB (binär)

KB till TB

1 TB = 10003KB (decimal)

1 TB = 10243KB (binär)

MB till TB

1 TB = 10002MB (decimal)

1 TB = 10242MB (binär)

GB till TB

1 TB = 1 000 GB (decimal)

1 TB = 1024 GB (binär)

Relaterad artikel:Hur många gigabyte (GB) är inaTerabyte (TB)

Slutsats

Efter att ha läst den här artikeln, dessutomMB till GB, Jag tror att du kan göra en konvertering mellan två valfria digitala informationsenheter bland bytes, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, brontobyte och geopbyte. Hoppas det hjälper dig!

FAQs

Hur många MB går på 1GB? ›

Eftersom en Byte är 8 gånger så mycket som 1 bit så är det dock viktigt att hålla isär dessa mått. En gigabyte är alltså mer än en megabyte. Att en gigabyte är 1024 megabytes (och inte 1000) är ett arv från datorernas binära sätt att representera siffror.

Är 100 MB 1 GB? ›

En diskett rymmer 1,44 MB, medan ett USB-minne ofta rymmer 128, 256 eller 512 MB. På USB-minnet får du alltså plats med mer än på disketten. GigaByte GB Uttalas GiggaBajt Talspråk: Gig 1GB=1000MB I GB mäts bland annat storleken på hårddiskar.

Hur mycket är 2 GB i MB? ›

För att omvandla Gigabyte till Megabyte kan du använda dig av följande formel: antal Gigabyte * 1024 = antal Megabyte. Till exempel, om du har en fil på 2 Gigabyte blir omvandlingen: 2 GB * 1024 = 2048 MB.

Hur många Mbit är en gigabyte? ›

1000 megabit=1 gigabit.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 06/12/2023

Views: 5317

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.